NOMP
tuxcoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
TN3iF4gUgqNWCbJ8dEnLo4Z9fbafGGZQGf 12 0 100% 671.09 KH
TUXpRintCcNb82vyoc5M3dvx8oF3dEFDG6 3 0 100% 195.73 KH
TUXprintswuKiWcVTKFGhL5DVcarDYa662 301 0 100% 16.87 MH
TSKQD4gGk23bypNksUZhZuPC9PRpL7YTUf 267 0 100% 14.98 MH
TS9YevbMhWvgcR28CwgPDANeNgQ6bU3AEU 5 0 100% 279.62 KH